Scenarie C: Sydtorvet set fra parkeringspladsen.

Scenarie C: Sydtorvet set fra parkeringspladsen.

Skæbnetime for Sorgenfri: Onsdag afgøres fremtiden for Sorgenfri Torv

Onsdag skal Byplanudvalget tage stilling til, hvilket af tre foreslåede scenarier, som skal danne grundlag for det videre arbejde med bymidten i Sorgenfri.

Af
Lars Schmidt

SORGENFRI Træffer politikerne i Byplanudvalget på sit møde onsdag i denne uge beslutning om fremtiden for Sorgenfri Bymidte alene ud fra antallet af ulemper, så vælger de det scenarie, der er det mest vidtrækkende i forhold til, hvordan Sorgenfri Torv er i dag.

Vedtages dette scenarie vil Irma skulle flytte fra Nord- til Sydtorvet, hvor der bygges to etager boliger ovenpå butiksarealet. På Nordtorvet vil der primært skulle være boliger.

Efter en længere proces, der ovenikøbet blev skudt til hjørne og siden måtte kickstartes, er forvaltningen nu klar med de tre scenarier, som de syv politikere i Byplanudvalget - Simon Pihl Sørensen (S), John Tefke (K), Martin Vendel Nielsen (K), Karsten Lomholt (K), Søren P. Rasmussen (V), Gitte Kjær-Westermann (R) og Sigurd Agersnap (SF) - skal træffe deres beslutning om Sorgenfris fremtid ud fra.

Og lige meget, hvilken beslutning de træffer, vil den være upopulær. For ingen af de tre scenarier er uden ulemper. Nogle har dog flere ulemper end andre, og andre har større ulemper.

Syv succeskriterier

De tre scenarier er udarbejdet ud fra disse syv succeskriterier:

Der skal være et levende og varieret butiksmiljø. Kundestrømmene - også forbindelserne for fodgængere og cyklister - skal forbedres. Der skal være gode mødesteder og byrum, forbedrede trafik- og parkeringsforhold for biler og cyklister.

En ny bebyggelse skal opføres i en arkitektur, som viderefører kvaliteterne fra den nuværende bebyggelse. Det skal være muligt at fastholde dagligvarebutikkerne, mens byggeriet finder sted. Forslagene skal være økonomisk realiserbare for grundejerne.

De tre scenarier er hver især blevet vurderet med pluser og minusser ud fra disse syv succeskriterier - samt et ottende, der hedder "øvrige".

Flest minusser får scenarie 1: 6 ud af 8. Scenarie 2 får 5 minusser ud af 8, mens scenarie C får 4 minusser ud af 8.

Scenarie A

Her bliver der tale om en delvis ny bebyggelse af Nordtorvet med en ny, og større Irma, der vil få samme placering som i dag.

Sydtorvets butikker bliver, som de er i dag, men der opføres en bygning med boliger langs med jernbanen.

Dette scenarie får 6 minusser.

Fordelene ved dette scenarie er, at butikslokalerne og de mødesteder, der er i dag, fastholdes. Samtidig videreføres Nordtorvets kvaliteter fra det byggeri, der er på torvet i dag, til det nybyggeri, som kommer.

Ulemperne er, at butiksejerne skønner, at Nordtorvets butikslokaler ikke er tidssvarende, og at butikkerne derfor ikke vil kunne overleve. Butikkerne på torvet understøttes af Irma, men vil få problemer, mens byggeriet af en ny Irma finder sted. For så kommer der ikke nok kunder til torvet.

En ulempe er det også, at kundeflowet vil være lige så svækket som i dag, lige som parkeringspladserne ikke vil være synlige fra gaden. Det tæller også som et minus, at der vil være øget trafik mellem Nordtorvet og højhusene samt fra varelevering.

Det er også en ulempe, at et nybyggeri vil have moderat økonomisk værdi, fordi det bliver dyrt at rive det gamle ned - og opføre nyt, som ikke har en særlig stor volumen.

Scenarie B

Scenarie B giver mulighed for at bygge nyt på hele Nordtorvet. Der vil komme en større Irma og mindre butikker og liberalt erhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.

Der bliver en parkeringskælder under Nordtorvet, mens der på Sydtorvet laves en bred trappe mellem Hummeltoftevej og parkeringspladsen bag Netto, så der bliver mere direkte forbindelse mellem gaden og parkeringspladsen. På Sydtorvet bliver der desuden mulighed for at skabe et grønt anlæg eller alternativt bebyggelse i flere etager.

Dette scenarie får 5 minusser.

Et af dem er, at der ikke kan være butikker på Nordtorvet, når det nye byggeri opføres. Et andet er, at kundeflowet til butikkerne fortsat vil være præget af to adskilte torve.

Irma vil være lukket i byggefasen, fordi der skal opføres parkeringskælder under Nordtorvet. Det betegnes også som et minus. Denne parkeringskælder vil modtage øgede trafikmængder - også med varekørsel, så man er desuden bekymrede for sikkerheden i krydset.

Blandt fordelene er, at scenariet vurderes til at have en tilfredsstillende økonomisk værdi. Byggeriet vil, når det er færdigt, vil det understøtte et levende og offentligt liv på Nordtorvet.

Alle de nye butiksfacader vil få en direkte synlighed for de overordnede veje, og Sydtorvet forbedres mellem gadeplan og parkeringsarealet. Nordtorvet vil få et nyt torv, som ligger bedre i forhold til at skabe synergi med Sydtorvet, og der vil være flere parkeringspladser på Nordtorvet.

Endelig vil der på Sydtorvet kunne laves det, man kalder en "landskabelig bearbejdning", eller blive opført butikker, erhverv og boliger ud mod jernbanen.

Scenarie C

Scenarie C er det scenarie med færrest minusser: 4 stk.

I dette scenarie flyttes Irma til Sydtorvet og får adgang fra Hummeltoftevej. Der opføres en ny parkeringsplads under bebyggelsen, og der bygges to etager med boliger ovenpå butikken.

Der laves en ny, bred trappe på Sydtorvet, så kundeflowet styrkes. På Nordtorvet forventes der, at der kun vil være boliger, da man ikke mener, at butikkerne på torvet vil kunne overleve uden Irma.

En ulempe ved dette scenarie er, at butikkerne på Nordtorvet vil blive svækket og på sigt ophøre. En anden er, at det offentlige torv på Nordtorvet svækkes.

Den øgede trafikbelastning på Sydtorvet trækker også et minus, og det gør varetransporten dertil også. Der vil formentlig også være gener for beboerne i Breidablik i form af reduceret udsyn, lys og støj fra vareleveringen.

Der vil desuden være behov for at finde lokaler til de butikker, som kommer til at forlade Nordtorvet.

En fordel er det til gengæld, at Irma kan blive liggende på Nordtorvet, indtil lokalerne på Sydtorvet er klar. Kundestrømmene til Sydtorvet forbedres med en ny Irma på gadeniveau. Det vil desuden være en fordel, for butikslivet på Sydtorvet, at der her vil være en koncentration af dagligvarebutikker.

Scenarie C vurderes at være realisérbart.

Når politikerne i Byplanudvalget onsdag har besluttet sig til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, går man i gang med at lave selve helhedsplanen for Sorgenfri Bymidte.

Scenarie C: Nordtorvet set fra Hummeltoftevej.

Scenarie C: Nordtorvet set fra Hummeltoftevej.

Gårdmiljøet på Nordtorvet i et scenarie, hvor der er boliger på Nordtorvet.

Gårdmiljøet på Nordtorvet i et scenarie, hvor der er boliger på Nordtorvet.

Publiceret 02 December 2019 16:30