Bodil Kornbek gør status i sidste afsnit af formandsserien i denne omgang. Foto: Lars Schmidt

Bodil Kornbek gør status i sidste afsnit af formandsserien i denne omgang. Foto: Lars Schmidt

Formandsserien: Forbedrede måltider til de ældre og større fokus på pårørendesamarbejdet

I den kommende tid arbejder social- og sundhedsudvalget med fremtidens boliger til de ældre, fortæller Bodil Kornbek (S), der vil have fornyet fokus på pårørendearbejdet på demensområdet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

FORMANDSSERIEN - Hvilke forandringer har borgerne fået mest ud af i din første tid som formand?

"Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet og arbejder fortsat målrettet med at realisere de handleplaner samt større udviklingsprojekter, der er besluttet på udvalgets område. Det gælder omlægning af træning, hvor vi nu leverer pleje og træning af endnu højere kvalitet og mere effektivt i borgernes egne hjem og samtidig. Målet er tryghed, kvalitet, fleksibilitet i den planlagte træning, borgerne skal hurtigere i gang med genoptræningen, og der er ingen ventelister. Implementering af omlægningen er fulgt op løbende i udvalget. Januar 2020 er arbejdet gennemført. Udvalget skal efterfølgende evaluere omlægningen for at se, om de mål, der er sat, efterleves. Vi ved dog allerede, at vi er godt på vej i mål.

Der er fortsat fokus på ensomhed. Mange ensomme vil have glæde af nye relationer, aktiviteter og opmærksomhed. Vi har styrket samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. Det har vist sig, at især for mændene har det været svært at involvere sig i tilbuddene. Vi ved, der er grænseflader mellem sorg, ensomhed og depression, det er derfor vigtigt at have øje for at være med til afhjælpe disse problemer.

Udvikling af 'Mad fra bunden' på vores plejehjem, hvor flere har haft svært ved at synke og/eller er småt spisende, er forbedret. Lækre mellemmåltider og større tilbud af dysfagikost ("gelemad") på alle plejehjem. På plejehjem, træningstilbud og hjemmeplejen arbejdes der med målrettet at styrke patientsikkerheden. Alle skal være trygge for den sygepleje og omsorg, vores sundhedsmedarbejdere yder. Der er et stort fokus på pårørendesamarbejdet blandt andet med en ny organisering på plejehjemmene. Pårørende inddrages med deres viden og omsorg - det kan bidrage til, at rammerne bliver bedre for beboerne.

På det specialiserede voksenområde er vi i gang med at forbedre forholdene på bostedet Chr X`s Allé. Nyansat leder såvel som et mere tæt og forpligtende samarbejde med de pårørende er noget af det, der arbejdes med. Vi udvikler også boliger til de af vores unge, som har brug for botræning eller en støtte til de daglige gøremål.

Vores by skal være et godt sted at bo og leve i for alle."

- Hvilke forbedringer kan borgerne forvente i det kommende halve år?

"Indsatser, som lige er påbegyndt, er først og fremmest boliger til vore seniorer. Ældreboliger såvel som plejeboliger tager udgangspunkt i den udarbejdede analyse af behovet for fremtidige boliger. Især tilbud om seniorboliger, seniorbofællesskaber og omsorgsboliger skal være med til at give en større vifte af botilbud til de ældre.

Der skal være fornyet fokus på pårørendesamarbejdet, blandt andet på demensområdet, hvilket tidligere gav positiv genlyd på nationalt plan. Pårørendes tilstedeværelse kan netop være den nære relation, som skaber livskvalitet for de, som har særlige behov. Målet er således større involvering af pårørende til glæde for fællesskabet.

Ny sundhedsstrategi skal vedtages til næste år. Her vil vi være sammen om: ældre og borgere med kronisk sygdom, borgere med psykisk sygdom, børn og unges sundhed. Evalueringen af den nuværende strategi danner naturligvis udgangspunkt for de kommende indsatster, så vi får tydeligere mål og resultater.

Skal vi lykkes med de planlagte forandringer og nå vores mål i social- og sundhedsudvalget, er det afgørende, at vores ansatte fortsat har mulighed for at dygtiggøre sig, og de reelt har indflydelse på deres arbejde. Deres kompetencer skal bruges fuldt ud – det handler også om, at vi anerkender den faglige stolthed, de med rette har, og som skal være med til at løfte opgaverne."

- Hvilke begrænsninger sætter den kommunale økonomi i forhold til at kunne realisere dine visioner for dit område?

"Uagtet besparelser og økonomisk pres har vi i social- og sundhedsudvalget vedholdende fokus på værdighed, kvalitet og muligheder. Vi har mod til at udvikle vores opgaver, tænke anderledes og i nye sammenhænge. Bekymringen er, at vi, trods en ihærdig og værdibaseret styring af området, kan ende med at gå på kompromis med det serviceniveau, som vi finder der bør være. Det vil vi naturligvis til hver en tid søge at modarbejde sammen. Værdig- såvel som ordentlighed bør være grundlaget for vores beslutninger, uanset om det handler om børn, unge eller ældre. For mig og udvalget er det helt grundlæggende."

- Borgmester Sofia Osmani siger, at kommunalpolitikerne alt for ofte er reduceret til Folketingets marionetdukker. Hvordan har Folketingets beslutninger indvirkning på dit område? Og hvilke konsekvenser har det for borgerne?

"Vi har mange muligheder for at sætte en lokal vigtig dagsorden, som understøtter den opgave, som vi er valgt til at varetage. I social- og sundhedsudvalget søger vi samarbejdet på tværs af folketing, region og kommune. Det er, når vi samarbejder, at velfærden og de fælles opgaver bedst løses."

- Du har i disse spalter fremsat en vision for, hvad du vil opnå efter fire år som udvalgsformand. Hvad har du konkret gjort for at opfylde den målsætning? Og hvor langt er du fra målet?

"Jeg forventer, at det vi har besluttet i fællesskab, når vi i mål med."

Formandsserien

Hvert halve år taler vi med de seks udvalgsformænd, der fortæller om udviklingen på deres område. Vi ønsker at give politikerne mulighed for at orientere vores læsere om, hvad der sker på formændenes udvalgsområde.

Dette er fjerde afsnit i serien, og vi er dermed halvvejs igennem denne valgperiode.

I fjerde afsnit har vi allerede talt med formand for teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF) og formand for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), formand for kultur- og fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen (K), formand for integrations- og beskæftigelsesudvalget, Søren P. Rasmussen (V), og formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S).

Dette er sidste afsnit i denne omgang.

Publiceret 02 December 2019 08:00