Hele kommunalbestyrelsen har trods voldsomt tidspres forhandlet næste års budget hjem. Foto: Lars Schmidt

Hele kommunalbestyrelsen har trods voldsomt tidspres forhandlet næste års budget hjem. Foto: Lars Schmidt

Alle partier er enige om budgettet: Skatten holdes i ro - men kun i 2020

Den samlede kommunalbestyrelse står bag næste års økonomi, men allerede nu tales der om at ansøge om en skattestigning på mindst 0,5 procent i 2021.

Af
Lars Schmidt

BUDGETTET Partierne i kommunalbestyrelsen kan med ro i maven gå på efterårsferie og klappe hinanden på skuldrene for veludført arbejde. På grund af kommuneaftalens forsinkelse har hele budgetprocessen været udskudt i længere tid - og budgetforhandlingerne er foregået under voldsomt tidspres.

Og det er ikke et hvilket som helst budget, politikerne skulle forhandle hjem. Det var et sparebudget af de større, hvor der alt i alt skulle findes besparelser for 47 mio. kroner, og hvor en skattestigning helt hen til det sidste var en reel mulighed - eller: risiko, alt efter øjnene, der ser.

Men alle seks partier blev torsdag enige om budgettet for 2020. Og enige om, at skatten ikke skal stige næste år. Til gengæld lægges der med budgetforliget allerede nu i ovnen til en skattestigning i 2021. Allerede nu forbereder man sig på at ansøge om en skattestigning på mindst 0,5 procent i 2021. For den kommunale udligning er en stor, dark horse i det økonomiske spil om kommunens økonomi.

FÅ EN OVERSKUELIG FORKLARING PÅ KOMMUNENS ØKONOMI:

De dystre udsigter til trods er borgmester Sofia Osmani (K) glad for, at det lykkedes at få en helt bred politisk aftale om kommunens økonomi i 2020. Hun siger i en pressemeddelelse:

"Kommunen er udfordret af en vanskelig budgetsituation, og samtidig har vi på grund af den forsinkede kommuneaftale haft historisk kort tid til at forhandle en aftale på plads. Det til trods er det lykkedes at få alle med. Det er jeg glad for, og jeg vil gerne takke alle partierne for at have udvist fleksibilitet og vilje til at løse udfordringerne i fællesskab til gavn for borgerne," siger hun - og fortsætter:

"Det er ligeledes positivt, at der er politisk vilje til, at vi nu sætter gang i en større og nødvendig strukturel omstilling af flere kommunale områder, så der kan skabes muligheder for investeringer i fremtidens kernevelfærd. Det bliver ikke en let proces, men igen er det positivt, at alle er med."

LÆS OM KOMMUNEAFTALEN:

Omstrukturering

I sin pressemeddelelse om budgetforliget fortæller Lyngby-Taarbæk Kommune, at politikerne har besluttet, at der frem til 2023 skal fokuseres på kerneopgaverne. Der igangsættes større en strukturel omstilling for at finde nye og innovative løsninger på en række centrale kerneområder.

Gennem omprioriteringer, reduktioner og bortfald af budgetposter er kommunalbestyrelsen enige om et budget, hvor der sker en mindre omfordeling indenfor rammen for at sikre, at det forventede udgiftspres kan håndteres, uden at servicerammen overskrides, skriver kommunen - uden at komme ind på, hvor de 20 mio. kroner, som mangler på budgettet, konkret findes.

LÆS OM SPARERUNDEN :

Man skriver, at der desuden igangsættes et nyt tiltag med en omfattende omstilling af centrale kommunale områder, som skal skabe råderum og nye investeringer i kommunens velfærd.

Personskatten holdes i ro i 2020, men hvis ikke kommunen kompenseres for tabet på udligningen i forbindelse med den forestående udligningsreform, ansøges om en skattestigning på minimum 0,5 pct. fra 2021, mens grundskyldspromillen forbliver uændret.

På anlægsområdet gennemgås anlægsprogrammet, og der ses igen på planerne for en renovering af rådhuset for at skabe rum til investeringer på særligt dagtilbud og skoler. Endelig afsættes der også 6 mio. kr. til en investeringspulje, som kan understøtte omstilling og effektivisering af kommunens driftsområder.

BORGMESTEREN:

Lang sigtet omstilling

Der skal skabes forbedringer for borgere og virksomheder, samtidig med at der tages højde for presset på kommunens økonomi og den demografiske udvikling. Derfor sætter kommunalbestyrelsen gang i et nyt arbejde med en langsigtet omstilling af flere kommunale områder, fortæller kommunen i sin pressemeddelelse.

Gennem større strukturelle omstillinger skal der skabes råderum til nye investeringer i kommunens nære kernevelfærd. Der skal ses på mulighederne for at skabe bedre rammer for løsning af kerneopgaverne i samarbejde med brugerne. Der vil blive arbejdet med indsatser og ændringer på en lang række områder, herunder bl.a.:

· Der skal ses på dagtilbudsstrukturen og laves en plan for området, så der skabes færre, bedre og mere moderne institutioner til de 0-6-årige, som kan imødekomme væksten i børnetallet og sikre fokus på kerneopgaven.

· Der skal skabes bedre tilbud til børn og unge med ny retning for klubstrukturen for fritidsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskolen. Der skal ses på antallet af fritidsklubber og tages højde for de unges mobilitet mellem klubberne og ønsker til indholdet i tilbuddet, samtidig med at der ses på mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem ungdomsklubber og ungdomsskolen.

· På det specialiserede børneområde skal der arbejdes med en omlægning af tilbuddet om specialundervisning, ligesom der skal øget fokus på mulighederne for en vifte af tilbud.

· På det specialiserede voksenområde skal der følges tæt op og fokuseres på kvalificerede indkøb af sociale tilbud. Indsatsen skal omlægges mod mulighed for egen bolig med støtte, opgangsfællesskaber og andre tilbud i nærområdet.

SOCIALDEMOKRATIET VIL HAVE SKATTEN OP:

DET VIL VENSTRE IKKE:

· På ældreområdet skal der gennemføres række analyser, som skal være med til at skabe nye muligheder og perspektiver i indsatsen til ældre. Kvaliteten af tilbud og indsatser skal udvikles i sammenhæng med ældres livsvilkår ændres, så ressourcerne bruges optimalt.

· Der skal udarbejdes med en ny strategi for udbud og konkurrenceudsættelse, som sikrer det nødvendige fokus på økonomi og kvalitet for særlige opgaveområder. Strategien bør indeholde høje ambitioner for klima, arbejdsmiljø og socialt ansvar.

· Der skal reduceres i antallet af kommunale ejendomme, så bygningerne understøtter nuværende og fremtidige behov for løsning af kerneopgaverne. Bygningerne skal være sunde, bæredygtige, bruges mere, bedre og af flere, så de giver størst mulig værdi for fællesskabet. Målet er at reducere den kommunale ejendomsmasse.

· Der skal undersøges alternative modeller for tilvejebringelse af egnede bygninger til musikskolens aktiviteter, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt.

· Der skal arbejdes for at øge kommunens økonomiske råderum gennem strategisk byudvikling, for eksempel opførsel af ungdomsboliger, seniorboliger samt tiltrækning og fastholdelse af erhverv. Udviklingen skal understøtte kommunens mulighed for at levere service til borgerne, samtidig med at byudviklingen balanceres med hensynet til trafik og grønne områder. Den netop vedtagne lokalplan for ungdomsboliger på Lundtoftevej 160 er et godt eksempel på den strategiske byudvikling, der skal fremmes.

· Bæredygtighed: Der skal ses på konkrete klimaindsatser, så der videst muligt omfang tænkes energioptimering og trafikale løsninger ind i både byudvikling og kommunale nybyggerier og renoveringsopgaver i forlængelse af Bæredygtighedsudvalgets arbejde.

Styrket økonomistyring

Kommunen skal ifølge pressemeddelelsen styrke økonomistyringen, så der skabes en sund økonomi på længere sigt, hvor budgetterne overholdes og serviceudgifterne styres tættere. Det skal ses i lyset af kommunens uforudsigelige og vanskelige økonomiske situation, hvor særligt servicerammen, anlægsloftet og udligningen udfordrer kommunen.

Budgettet skal vedtages den 31. oktober på kommunalbestyrelsesmødet kl. 17.

Det er ikke lykkedes Det Grønne Område at få uddybende kommentarer og forklaringer på, hvordan de 20 mio. kroner, der manglede i budgettet for 2020, skal findes.

Publiceret 11 October 2019 11:45