Lundtofte Kirke

Lundtofte Kirke

Træerne bør beskyttes: Naturfredningsforening vil have Ankestyrelsen til at gå ind i sagen

Nogle træer har en sådan størrelse, udseende eller placering at en fældning kan være med til at ændre et kvarter markant. Men Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk mener ikke, at kommunen gør nok for at bevare træerne

Af
Signe Steffensen

Vindens susen i trækronerne, fugleliv og muligheden for at finde skygge, når solen bager.

Træer er smukke og giver Lyngby-Taarbæks villakvarterer karakter. Derfor er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen, rystet over, at der tilsyneladende ikke eksisterer klare retningslinjer for, hvordan man håndterer kommunens fredede træer og ikke mindst, hvem der udpeger nye fredede træer.

"Der er simpelthen ikke styr på det. Det virker helt lemfældigt," siger Hans Nielsen, der nu har anmodet Ankestyrelsen om at rejse en tilsynssag mod Lyngby-Taarbæk Kommune.

Reaktionen kommer oven på behandlingen af Lokalplan 271 for området ved Danmarksvej, hvor der kun er nævnt to vejtræer, og det mener Hans Nielsen er alt for lidt.

"Både i området ved Lundtofte Kirkevej, Danmarksvej, Norgesvej, Sverigesvej, Finlandsvej, Kulsviertoften og Kulsviervænget findes der i dag store og markante træer, som i meget høj grad bidrager til lokalplanområdets grønne præg, og som derfor bør beskyttes i lokalplanen for at sikre, at områdets grønne præg ikke forringes kraftigt. Lokalplansforslaget sikrer hverken, at de værdifulde træer bevares længst muligt, eller at der er nye træer, som kan erstatte de gamle træer, så det grønne præg ikke forringes," skriver Lyngby-Taarbæk Naturfredningsforening.

Norgesvej

Norgesvej

Som svar på foreningens indsigelse har Hans Nielsen modtaget et samlet svar fra kommunalbestyrelsens gruppeformænd, hvor der står:

"Hvis der skal udpeges træer i Lokalplan 271, vil det primært være solitære træer på vejareal, idet udpegning af træer på privat grund er en vidtgående restriktion, der skal have en stærk begrundelse. Hvis et bevaringsværdigt træ fældes, vil der blive foretaget en ofte længerevarende myndighedsbehandling med henblik på genplantning. Lokalplanens bestemmelser indeholder derudover ikke en handlepligt, så det kan være vanskeligt at få ejer til at genplante."

Men formand for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), forstår godt baggrunden for Hans Nielsens bekymring.

"Vi bliver udfordret i de her år af nogle meget voldsomme parcelhuse, der fylder rigtig meget på grundene, og det kan ændre et kvarter," siger Simon Pihl Sørensen.

Samtidig mener han dog, at det er et problem med fredninger i private haver, fordi det kan være svært at holde i hævd.

1094 træer – to sager

Men ifølge Hans Nielsen er det kun i to ud af 28 lokalplaner med bevaringsværdige træer, at der er bestemmelser om genplantning. Det er lokalplanen for Furesøkysten og lokalplan for den nordlige del af Hjortekær.

Og den længerevarende myndighedsbehandling stiller han også spørgsmålstegn ved - med god grund.

For til Hans Nielsens forespørgsel på, hvor mange bevaringsværdige træer kommunen har registeret og hvor mange sager, der har været de seneste år, skriver bygningsinspektør i Lyngby-Taarbæk Kommune Søren Suhr-Virranniemi:

"Kommunen har i lokalplaner udpeget 1.094 træer. Vi gør opmærksom på, at tallet er trukket fra kommunens digitale systemer og kan derfor være behæftet med mindre fejl. Forvaltningen har i 2017 og 2018 meddelt to dispensationer til fældning af bevaringsværdige træer. I den ene dispensation er der stillet krav om genplantning jf. lokalplanen. Vi har ikke oplevet nogle længerevarende myndighedsbehandlinger i den forbindelse."

De seneste to år har der altså kun været nødvendigt med sagsbehandling i mindre end to promille af de fredede træer. Og det mener Hans Nielsen umuligt kan være nogen stor byrde.

Til gengæld synes han, at det er et kæmpe problem, at kommunen tilsyneladende er stoppet med at udpege fredede træer, uden at der er taget en reel beslutning om det.

I borgmester Sofia Osmanis og de øvrige gruppeformænds svar til Hans Nielsen skriver de, at kommunen som alternativ til, at der udpeges flere bevaringsværdige træer, vil bevaring af lokalplanområdets grønne karakter indgå som en del af kommunens grønne profil og som en del af forvaltningens daglige drift og fokusområde, hvor kommunens grønne arealer ses i en helhed. Denne tilgang er senest konkretiseret i 'Træstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune', der blev vedtaget i 2016 med det formål at sikre markante træer langs gader og veje og på byens plads og parker.

Men træstrategien omfatter kun offentlige træer og således ikke de træer, der står på privat grund.

Hvem har besluttet det?

På den baggrund søgte Hans Nielsen aktindsigt for at finde ud af, om der var taget en aktiv politisk eller forvaltningsmæssig beslutning om ikke fremadrettet at udpege bevaringsværdige træer.

En aktindsigt, der er blevet afvist, med henvisning til, at der ikke er taget sådan en beslutning.

Men der henvises i svaret til, at "stillingtagen til kommunens træer sker når lokalplanen behandles politisk". Men ifølge Hans Nielsen er træerne slet ikke nævnt i de bilag, politikerne er blevet præsenteret for i forbindelse med behandlingen af lokalplan 271 for området ved Danmarksvej.

"Det lader til, at man ikke har nogen klare retningslinjer for, hvordan man håndterer det her område, og hvem der beslutter hvad. Det lader til, at præcedens bare helt vilkårligt er ændret fra den ene dag til den anden," siger Hans Nielsen, der derfor har anmodet Ankestyrelsen om at rejse en tilsynssag mod Lyngby-Taarbæk Kommune for håndteringen af udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner.

Finlandsvej

Finlandsvej

Simon Pihl Sørensen siger, at Lyngby-Taarbæk Kommune med planloven i hånden ikke kan gå ind og bestemme over folks haver.

"Men vi kan i lokalplanen stille krav om, at man ikke må bygge helt ud til vejen, så der er plads til forhaver og grøn beplantning. Jeg forstår godt interessen for at holde villavejene grønne, og jeg deler Danmarks Naturfredningsforenings bekymring for det grønne islæt. Men jeg tror, vi har fundet den rigtige løsning på Danmarksvej," siger Simon Pihl Sørensen.

Træerne i Bondebyen

Da der tilbage 2016 skulle laves en ny lokalplan for Bondebyen, og Bondebylauget fik den aktuelle lokalplan for området til høring, var de ved at få kaffen galt i halsen. Stort set alle de punkter, der handlede om at bevare gamle træer og grønne områder, der tidligere var en del af Lokalplan 199, var nemlig pillet ud af det nye lokalplanforslag.

De 107 bevaringsværdige træer var ikke længere en del af lokalplanen, hvilket blandt andet fik Bondebylaugets formand, Niels Friderichsen, til at invitere til byvandring for at fortælle om vigtigheden af, at der værnes om bevaringsværdige og karakterdannende bevoksninger, fordi den er ligeså vigtigt som bevaring af Bondebyens huse.

Efter masser af protester og yderligere to høringer blev stort set alle de bevaringsværdige træer fra den oprindelige lokalplan 199 registreret i lokalplan 258, der blev vedtaget i december 2017.

Oplev glæden ved et træ

Hans Nielsen har ingen interesse i, at fredning af private træer bliver en rigid ordning. Men han vil have fokus på den herlighedsværdi træerne skaber, så grundejerne tænker sig godt om, inden de henter motorsaven.

Registreringen af bevaringsværdige træer i lokalplanerne er særligt vigtig, når folk køber hus. Så de er opmærksomme på, at der på grunden er et bevaringsværdigt træ, der er til glæde for hele kvarteret.

"Der er mange huskøbere, der kommer fra en københavnerlejlighed og slet ikke kan få nok lys og luft. Men efter den første rigtig varme sommerdag, så kender man værdien af at sidde i skyggen af et træ eller at høre bladenes raslen i vinden," siger Hans Nielsen.

I nabokommunen Gentofte er der klare retningslinjer. Hvis man har et bevaringsværdigt træ på sin grund, og man overvejer at beskære eller fælde træet, skal man søge om tilladelse hos kommunen.

I Rudersdal Kommune opfordrer man borgerne til at trække vejret en ekstra gang, inden de henter motorsaven og i givet fald rådføre sig med en fagmand, hvis træet er til fare, og sidst men ikke mindst overveje at genplante.

Og Simon Pihl Sørensen er åben for at diskutere problemstillingen, men samtidig understreger han også, at der er tale om en svær balancegang, fordi man jo også skal tage hensyn til den private ejendomsret.

"Men vi er meget optaget af det med træer i kommunen. Personligt synes jeg også, at vi skal have plantet nogle flere," siger Simon Pihl Sørensen.

Publiceret 06 August 2019 11:45