Kommmunalbestyrelsen vil nu arbejde på at finde en lovlig alternativ vedligeholdelsesløsning til de private fællesveje.

Kommmunalbestyrelsen vil nu arbejde på at finde en lovlig alternativ vedligeholdelsesløsning til de private fællesveje.

Kommunal vedligeholdelse af private fællesvej er også ulovlige

Lyngby-Taarbæk Kommune er nu også nødt til at opsige vedligesholdelsesordninger for private fællesveje, da de ligesom serviceaftalerne om vinterbekæmpelse er i strid med lovgivningen. Men kommunalbestyrelsen arbejder på alternative løsninger

Private fællesveje En lang række kommunale aftaler om vedligehold på private-fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune har vist sig at være i strid med lovgivningen. Derfor forventer kommune at opsige aftalerne i løbet af 2020.

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem en årrække vedligeholdt en del private fællesveje med lapning af huller, opretning af kantsten og udlægning af ny asfalt. Vedligeholdelsen er sket på baggrund af en lang række aftaler - i alt ca. 160 aftaler - som er indgået i perioden fra 1930'erne og frem til 2010.

Da Ankestyrelsen i 2018 vurderede, at kommunens vinterordning var ulovlig, fandt kommunalbestyrelsen det nødvendigt, at de mange vedligeholdelsesordninger også skulle gennemgås. Undersøgelsen har vist, at det ikke er lovligt at have en forsikringsordning, hvor grundejerne mod et fast årligt beløb lader kommunen varetage vedligeholdelsen. Hertil kommer, at en ensartet administration af ordningerne er sket, på trods af de enkelte ordninger har uens indhold.

Endelig har det vist sig, at der - formentligt som følge af ordningernes historiske karakter - mangler en række dokumenter, der er nødvendige for at dokumentere de enkelte ordninger. Derfor er kommunen desværre nødsaget til at opsige ordningerne. Inden det sker har Kommunalbestyrelsen dog besluttet, at man vil arbejde på at tilbyde borgerne en alternativ lovlig ordning. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune i en presssemeddelelse.

Formand for Teknik og miljøuudvlaget Sigurd Agersnap understreger dog, at vejene forud for opsigelsen gennemgås og repareres, så de afleveres til grundejerme i en god og forsvarlig stand. En proces som man lige nu er i gang med. Og det er også derfor, at det tager lidt tid.

Konsekvens

Opsigelsen af aftalen betyder, at grundejerne på private fællesveje selv skal stå for vejvedligeholdelse, når ordningerne opsiges, med mindre der indgås en ny aftale på et lovligt grundlag. Som grundejer med en ejendom der grænser op til en privat fællesvej, skal man holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, som det er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside.

Vedligeholdelse og vinterbekæmpelse er som udgangspunkt en pligt, der påhviler hver enkelt grundejer, der grænser op til den private fællesvej eller har ret til vejen, såkaldt vejret. Pligten kan fx varetages ved, at grundejeren sammen med de andre grundejere - typisk gennem en grundejerforening - indgår en aftale med en ekstern entreprenør om udførelse af dette arbejde, og desuden aftaler en udgiftsfordeling grundejerne imellem. Alternativt skal grundejerne selv udføre arbejdet.

Fællesopgave

Grundejere, som er organiseret i en grundejerforening, bør i følge Lyngby-Taarbæk Kommune sikre sig, at foreningen har påtaget sig opgaven. Grundejere som er usikre på om vejen er omfattet af en grundejerforening, kan kontakte kommunen og få det oplyst.

Er vejen ikke organiseret i en forening anbefaler kommunen, at der etableres en grundejerforening eller et vejlaug, så man kan gå sammen om at varetage grundejerforpligtelserne. Nedslides vejen uden at grundejerne sørger for at vedligeholde belægningen, eller udføres der ikke vinterbekæmpelse, kan kommunen beslutte at udstede et påbud til grundejerne om iværksættelse. I modsat fald udfører kommunen arbejdet for grundejernes regning.

Opklassificering

For at sikre kommunens borgere bedst mulige forhold, er kommunen i gang med at undersøge, om der findes nogle af de private fællesveje, der kan opklassificeres til offentlige veje. Der bliver ved vurderingen bl.a. lagt vægt på gennemkørende trafik samt vejens benyttelse til eksempelvis institutioner.

Ved en opklassificering ændres vejens status og kommunen overtager dermed grundejernes forpligtelser. /sig

Publiceret 05 June 2019 13:00