Arkivfoto: Lars Schmidt

Arkivfoto: Lars Schmidt

Formandsserien 3.0: Simon Pihl Sørensen om Sorgenfri Torv, Firskovvej, letbanen og mere liv

Lyngby-Taarbæk er med Firskovvej, letbanen og nye virksomheder på vej til at blive fremtidsikret og en grøn universitetsby, lyder det fra Simon Pihl Sørensen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

POLITIK - Du fortalte sidste gang, at efteråret blandt andet kom til gå med Firskovvej, at inddragelse af borgere og interessenter hele tiden er en proces, der skal forfines. Hvordan er det konkret gået med de to ting?

"Vi har for så vidt angår borgerproces jo besluttet, at Sorgenfri Torv skal i en dialogproces. Jeg regner med sagen er på martsmødet i byplanudvalget. Det forventer jeg mig ret meget af. Der er jo endelig en erkendelse af, at der skal ske noget af hensyn til fællesskabet i bydelen. I forhold til Firskovvej har der været en ret omfattende proces internt i kommunalbestyrelsen med rundtur og oplæg. Og nu er vi så klar til borgerprocessen. Vi vil gerne tage afsæt i seks principper:

En levende bydel med gode naboskaber: Firskovvejområde vil i fremtiden have sin egen profil og tilbud, der understøtter den eksisterende by og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og Vidensbyen skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.

En tæt og blandet bydel i øjenhøjde: Blandede funktioner, som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner, skal bidrage til en levende bydel. For eksempel kan offentlige funktioner kombineres med andre funktioner i nye bebyggelser. Butikker og publikumsorienterede funktioner skal som udgangspunkt placeres i stueetagen langs Firskovvej, hvor de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet.

En smuk bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet: Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold. Byrum skal sikres gode komfortforhold med vind, vand og dagslys. Der er fokus på kantzoner, dvs. hvor bygningerne møder byrummet.

En tilgængelig bydel med nye forbindelser: Stiforbindelser på tværs af området skal give adgang fra området til Ermelundskilen og boligområdet mod syd. Området skal være sikkert og tilgængeligt for alle trafikanter og kobles til supercykelsti og kollektiv transport. Der skal bygges hensynsfuldt mod naboer og gives tilbage til dem, der besøger bydelen.

Den nye Firskovvej skal samle bydelen: Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik, og det nye vejtracé skal indrettes, så det indbyder til byliv med bynatur og grønne regnvandsløsninger. Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet, som etableres i konstruktion - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.

En grøn og bæredygtig bydel: Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og bidrage til indfrielse af FN´s Verdensmål for bæredygtighed. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi samt at regnvandshåndteringen bidrager positivt til områdets udvikling."

- Du fortalte også for et halvt år siden, at det følgende halve års store udfordring blandt andet var Lyngby centrum. Hvordan skal det forstås som en udfordring, og hvad har man det seneste halve år konkret gjort for at løse denne udfordring?

"Lyngby Centrum skal udvikles. Her er mange projekter, og de skal tænkes sammen. Det afgørende er, at det skal være en god by at bo, handle og arbejde i. Lige nu har vi nogle muligheder. Der er letbanen, nye tilkørselsforhold, der har været talt om Gasværksvej. Alt det skal vi binde sammen til en by med bedre forbindelser, mere liv og oplevelser. Når jeg taler om udfordring, er det især i forhold til at sikre byen som en stærk handelsby. E-handel æder sig ind. Også på Lyngby. Vi skal skabe mere liv og flere oplevelser. Der skal være legepladser for børn, underholdning og service i topklasse. Det kan godt være platformen ikke brænder så meget her som andre steder. Men vi er også udfordret. Vore forgængere traf rigtige beslutninger - vi har storcenter, hovedgade og Magssin i centrum. Nu skal vi lægge dimensioner til, så folk stadig vil komme til vores dejlige by. Vi svigter, hvis vi bare lever med det, vi har. Nøgleordene er tilgængelighed, oplevelser og service i verdensklasse."

- Hvad skal der arbejdes med det kommende halve år?

"Firskovej og kommuneplan."

- Hvis du skal gøre status over dit udvalgsområdet her et år inde i denne valgperiode, hvordan skal det så lyde?

"Fremragende samarbejde, vi taler om tingene og handler næsten altid i enighed, fordi vi lytter til hinanden."

- Hvad havde du håbet, at du havde gjort bedre?

"Man kan altid blive bedre. Bydplanudvalgssager er komplicerede, og vi skal hele tiden prøve at få det formildet til hinanden og borgerne på en måde, så det kan danne grobund for den demokratiske proces. Det er svært, og her skal vi hele tiden blive bedre."

- Du fortalte, at du efter denne periodes fire år som formand gerne vil have en plan for et fremtidssikret Lyngby, og at Lyngby er blevet den grønne universitetsby. Hvad har du det seneste halve år konkret gjort for at arbejde henimod disse mål?

"Firskovvej-planer, tilrettelæggelse af proces omkring letbanen og nye virksomheder, der åbner i denne tid. Alt sammen muligt på grund af god byplanlægning."

De tidligere afsnit i denne udgave af formandsserien kan du læse her:

Publiceret 14 February 2019 10:30