Som følge af letbanen og delvis lukning af Klampenborgvej, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Firskovvej skal forlænges til Jægerborgsvej. Anlægsarbejdet for etape 1 og 2 er i gang og forventes afsluttet medio 2019.

Som følge af letbanen og delvis lukning af Klampenborgvej, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Firskovvej skal forlænges til Jægerborgsvej. Anlægsarbejdet for etape 1 og 2 er i gang og forventes afsluttet medio 2019.

Firskovvej åbnes til Jægersborgvej: En helt ny bydel er på tegnebrættet i Lyngby

Med forlængelsen af Firskovvej ud til Jægersborgvej bliver der taget hul på udviklingen af hele området omkring Firskovvej

Byudvikling Bæredygtig, livligt, grønt og ambitiøst. På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev helhedsplanen for Firskovveje diskuteret. Behandlingen er et led i arbejdet med at sætte rammerne for, hvordan man udvikler det sidste ikke udviklede byområde i Lyngby.

Derfor er der ifølge formand for byplanudvalget Simon Pihl Sørensen ekstra god grund til at tænke sig om.

”Vi har haft en sindssygt god proces. Det her er en enestående begivenhed, hvor vi skal træffe beslutning om noget, der skal ligge der de næste 100 år, så vi skal tænke os rigtig godt om,” siger Simon Pihl Sørensen.

Det er dette område omkring Firskovvej, som arbejdet med den nye helhedsplan omfatter. Illustration til : Tredje natur

Det er dette område omkring Firskovvej, som arbejdet med den nye helhedsplan omfatter. Illustration: Tredje natur

Tanken er at området skal være en blanding af boliger, erhverv og detailhandel.

”Vi skal skabe en selvstændig bydel med en egen identitet. En bydel, der skaber mere liv i byen, og som giver en god byrumsoplevelse, hvor det grønne og klimaet er helt i top. Vi skal sætte den arkitektoniske barre højt. Det skal ikke bare være lukkede facader,” siger Simon Pihl Sørensen.

Samtidig understreger han, at det er vigtigt, at det er forretningsliv, der understøtter Lyngby Hovedgade, Magasin og Lyngby Storcenter.

”Vi må ikke begå den fejl, man har begået i så mange andre kommuner med et at lægge et megamarked i udkanten af byen, der dræner bymidten for kunder. Det vi skal tænke i er noget, der supplerer det eksisterende forretningsliv i Lyngby,” siger Simon Pihl Sørensen.

Den store udfordring bliver ifølge Simon Pihl Sørensen at få skabt en reel bydel og at få den til at spille sammen med resten af Lyngby.

”Måske kunne der ligge en stor konferencesal eller et kulturcenter. Vi skal have et mix mellem boliger og byrumsoplevelser. Vi skal også arbejde på at løsne lidt op for at skabe flere kreative byrum. Hvis man skal sige noget kritisk om Lyngby, så kunne vi måske godt have lidt mere kant. Vi skal være bedre til at prøve nogle ting af og give mulighed for pop-up virksomheder alla de boder, der er langs strædet bag ved Magasin.

"Ambitionen er at skabe en livlig bydel - et sted, hvor der sker noget. Byggeriet skal være bæredygtigt og ikke for højt og det er vigtigt for udviklingen af Lyngby, at der også kommer boliger. Det er med til at skabe underlaget for, at der er liv i byen," siger formand for Byplanudvlaget Simon Pihl Sørensen

Helhedsplan skal vedtages i 2019

Henover sommeren har kommunalbestyrelsen drøftet mulige udviklingsscenarier for Firskovvejområdet og set konkrete eksempler på, hvordan man andre steder har arbejdet med byudvikling og detailhandel. Lige nu er forvaltningen i samarbejde med rådgiver i gang med at udarbejde et forslag til en udviklings- og helhedsplan, der skal til politisk behandling i begyndelsen af det nye år.

Forslaget offentliggøres efterfølgende ved en udstilling eller lignende, hvor borgere og andre interesserede inviteres til dialog om områdets udvikling.

I følge kommunalbestyrelsens seneste møde arbejdes der frem mod en opsamling og endelig vedtagelse af udviklings- og helhedsplanen i foråret/sommeren 2019.

FAKTA

Retningslinjer for helhedsplanen

Foreløbig foreslår forvaltningen at følgende principper anvendes som grundlag for det videre arbejde med udviklings- og helhedsplanen:

• Den nye bydel skal have sin egen profil og tilbud der understøtter den eksisterende by, og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og Vidensbyen (DTU og Tracéet) skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.

• Blandende funktioner skal bidrage til en levende bydel. Publikumsorienterede funktioner skal placeres så de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet. Dette vil som udgangspunkt sige i stueetagen/de underste etager langs Firskovvej. Ved bearbejdning af arkitektur og adgangsforhold på de enkelte ejendomme, kan der dog også arbejdes med andre placeringer.

• Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold.

• Der arbejdes med en bebyggelsesprocent på op til 200 for området under ét og med varierende bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Matrikler sammenlægges til færre og større grunde.

• Genbrugsstationen indgår i planen med den nuværende anvendelse og placering. Samtidig skal udviklings- og helhedsplanen indeholde et scenarie, hvor genbrugspladsen integreres i ny bebyggelse gerne i kombination med andre funktioner samt et scenarie uden genbrugspladsen. 21

• Der anvises et samlet grundareal i udviklings- og helhedsplanen på ca. 35.000 m2 til gentænkning af den nuværende driftsplads. Samtidig undersøges muligheden for om driftspladsen kan integreres med andre funktioner.

• Nye butikker skal supplere bymidtens tilbud. Der indarbejdes omkring 40.000 m2 til detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker og større pladskrævende varegrupper. • Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik. Vejrummet skal indrettes på en måde, der indbyder til byliv hvor beplantning og regnvandshåndtering bidrager positivt til mikroklimaet.

• Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet til biler og cykler. Parkeringsløsninger skal etableres i konstruktion over/under terræn - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.

• Stiforbindelse på tværs af området skal give adgang fra området, samt boligområdet mod syd, til Ermelundskilen. Området skal være sikkert og tilgængeligt for lette trafikanter, og kobles til supercykelsti og kollektiv transport.

• Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi, og at regnvand i forbindelse med skybrud og ekstremregn håndteres helt/delvist lokalt.

Retningslinjer for helhedsplanen

Foreløbig foreslår forvaltningen at følgende principper anvendes som grundlag for det videre arbejde med udviklings- og helhedsplanen:

• Den nye bydel skal have sin egen profil og tilbud der understøtter den eksisterende by, og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til bymidten og Vidensbyen (DTU og Tracéet) skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.

• Blandende funktioner skal bidrage til en levende bydel. Publikumsorienterede funktioner skal placeres så de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet. Dette vil som udgangspunkt sige i stueetagen/de underste etager langs Firskovvej. Ved bearbejdning af arkitektur og adgangsforhold på de enkelte ejendomme, kan der dog også arbejdes med andre placeringer.

• Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold.

• Der arbejdes med en bebyggelsesprocent på op til 200 for området under ét og med varierende bygningshøjder tilpasset omgivelserne. Matrikler sammenlægges til færre og større grunde.

• Genbrugsstationen indgår i planen med den nuværende anvendelse og placering. Samtidig skal udviklings- og helhedsplanen indeholde et scenarie, hvor genbrugspladsen integreres i ny bebyggelse gerne i kombination med andre funktioner samt et scenarie uden genbrugspladsen. 21

• Der anvises et samlet grundareal i udviklings- og helhedsplanen på ca. 35.000 m2 til gentænkning af den nuværende driftsplads. Samtidig undersøges muligheden for om driftspladsen kan integreres med andre funktioner.

• Nye butikker skal supplere bymidtens tilbud. Der indarbejdes omkring 40.000 m2 til detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker og større pladskrævende varegrupper. • Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik. Vejrummet skal indrettes på en måde, der indbyder til byliv hvor beplantning og regnvandshåndtering bidrager positivt til mikroklimaet.

• Området skal have den nødvendige parkeringskapacitet til biler og cykler. Parkeringsløsninger skal etableres i konstruktion over/under terræn - gerne i form af fælles løsninger og i kombination med andre funktioner.

• Stiforbindelse på tværs af området skal give adgang fra området, samt boligområdet mod syd, til Ermelundskilen. Området skal være sikkert og tilgængeligt for lette trafikanter, og kobles til supercykelsti og kollektiv transport.

• Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig energi, og at regnvand i forbindelse med skybrud og ekstremregn håndteres helt/delvist lokalt.

Publiceret 28 November 2018 11:45