Arkivfoto: Lars Schmidt

Arkivfoto: Lars Schmidt

Partierne: Derfor gik vi med i budgettet

Partierne - lige fra Venstre til Enhedslisten - fortæller her, hvorfor de er med i budgetforliget

Af
Lars Schmidt

NB! Vi skal beklage, at SF's Sigurd Agersnap var faldet ud af avisartiklen i Det Grønne Område. Læs hans input længere ned i artiklen her.

Gruppeformand Simon Pihl Sørensen (S):

”Der er tale om et budget, der giver et lille løft til børne og ældreområdet, og som samtidig sikrer en fortsat sikker styring om økonomien. Vi skal i de kommende år løfte velfærden yderligere. For som høringerne viste, er der pres på mange steder på børne- og ældreområdet. Det er der nu taget hul på. Men der er et stykke vej igen. Socialdemokratiets vurdering er, at vi ikke kommer uden om at hæve en skatten for at kunne levere bedre omsorg og service i de kommende år.”

Bodil Kornbek (S) formand for social- og sundhedsudvalget:

”Vi har taget de første skridt til et vigtigt løft af kernevelfærden, så vi kan fastholde en værdig ældrepleje. Pleje og omsorg af de ældre bliver prioriteret med flere sygeplejersker og hjemmehjælpere hjemmeplejen. Det har også været vigtigt at finde midler til individuelle aktiviteter til de mest sårbare ældre på vores plejecentre. Desuden er det lykkedes at fastholde den årlige ældreuge for kommunens seniorer. Endelig glæder jeg mig over, at vi er enige i at styrke træningsområdet.”

Gruppeformand Gitte Kjær Westermann (R):

”Vi har derfor valgt at gå ind i budgettet med få ønsker i stedet for mange, og vi har fået det med, der var vigtigst for os: En opprioritering af børneområdet, særligt det specialiserede børneområde og skoler, som trænger gevaldigt til økonomisk fokus. Udover øremærkede ressourcer til renovering af legepladser, gruppeordning, udvidelse på Sorgenfriskolen, udbygning af Engelsborgsskolen, sikrere skoleveje og IT i skolerne, har vi fået lavet flere hensigtserklæringer på det specialiserede børneområde og skoler. Endelig er der sat penge af til at gennemgå vedligeholdelsesmangler på vores daginstitutioner, herunder køkkenmuligheder. Også kulturen har vi ønsket opprioriteret, og vi glæder os over at kultur og oplevelse i byrum, såvel som modernisering af Stadsbiblioteket, er tænkt ind. Vi skylder borgerne tak for gode høringssvar, trods korte tidsfrister. De har direkte været med til at kvalificere, fjerne eller justere flere af vores forslag."

Borgmester Sofia Osmani (K):

”Budgetforliget er udtryk for et bredt samarbejde og en stabil økonomi. Det er ikke et sparebudget, men der er heller ikke de helt store armbevægelser. Når det alligevel er lykkedes at samle alle partier, skyldes det, at alle har anerkendt, at vi har haft en bunden opgave med en stram statslig styring. Samtlige partier er gået til opgaven med mådehold og forhandlingsvilje - og det vil jeg gerne kvittere for. Resultatet er et ansvarligt budget, hvor skatten holdes i ro, men vi må samtidig være realistiske og understrege, at vi ikke på den lange bane kan opretholde det nuværende skattetryk og serviceniveau, hvis folketinget sender os en yderligere regning til udligning.”

Gruppeformand Richard Sandbæk (K):

”Hos Konservative er vi glade for hele budgettet, der også demonstrerer, at kommunen har en sund økonomi. Specielt skal det bemærkes, at vores borgmester har forstået at samle samtlige partier til et forlig for den kommende budgetperiode, hvilket er godt for det videre politiske arbejde og ikke mindst godt for vore borgere. Mere specifikt omkring budgettet er vi glade for den store investering i IT til vore elever i skolerne og, at der er afsat penge til en analyse vedrørende løsninger til snerydning på private fællesveje, som er en sag, der optager både politikere og borgere. Vi har også lyttet til grundejer-og beboerforeningerne, idet der er afsat penge til at foreningerne får mulighed for at anvende kommunens lokaler til generalforsamlinger på lige fod med de frivillige foreninger."

Gruppeformand Sigurd Agersnap (SF):

"I SF er vi glade for, at denne budgetaftale prioriterer velfærden i Lyngby-Taarbæk og bryder med regeringens stramme rammer for kommunernes økonomi. Kommunen har haft for mange penge, som samlede støv i en bankboks, og vi får nu lidt flere af de penge ud og arbejde til gavn for kommunens borgere. Det mener vi, er det eneste ansvarlige at gøre. Med budgettet kommer der et lille, men tiltrængt, løft til børn og ældre, og vi får sikret bedre økonomiske vilkår for personer på kontanthjælp og integrationsydelse. Samtidig så afsætter vi i budgettet penge til støjskærme, skoleveje og får lavet et grønt træregnskab, så vi kan sørge for at få plantet lige så mange træer, som der fældes. Budgettet indeholder således både røde og grønne aftryk, og det er vi i SF godt tilfredse med."

Gruppeformand Søren P. Rasmussen (V):

”I Venstre er vi meget tilfredse med, at vi har fået sat fokus på renovering af skoler og daginstitutioner, herunder også fokus på køkkener, så vi kan tilbyde børnene bedre madordninger. Lavere klassekvotienter ved klassedannelse er også blevet prioriteret at sætte fokus på. Desuden er der afsat penge til renovering af legepladser i dette års budget. Stress er en stor udfordring for de borgere, der rammes af dette. Nu afsættes der midler til en øget indsats for både at forebygge stress og hjælpe de borgere, der bliver ramt. Det glæder os meget. Ligeså er akuttilbuddet sikret. Med den ændrede udligning mellem kommunerne er der pres på kommunens økonomi fremover, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke bliver dyrere at være borger i Lyngby-Taarbæk.”

Henrik Bang (EL):

"Enhedslisten er for første gang med i budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter i hele den foregående periode at være udenfor pga. af besparelser og skattelettelser er vi denne gang med, fordi vi opfatter retningen som rigtig. Budgettet bryder med regeringens og KL's snævre serviceramme (der overskrides med 18.7 mio. kr.) og prioriterer vigtige opgaver omkring børn, syge og ældre. Det er for os et vigtigt signal til regering og Folketing. Der er et stort behov for at øge kommunens råderum til at løse vigtige velfærdsopgaver. Der er mindre besparelser og omlægninger i budgettet, som vi vil følge nøje. Det gælder bl.a. afskaffelsen klippekortordningen, der gav muligheder for individuelle aktiviteter for ældre på plejehjem, og som nu erstattes af et reduceret tilskud. Vi opfordrer seniorrådet og personale til at følge den nye ordning og se, om den dækker behovet. Selv om dette års budget peger i en rigtig retning vokser træerne ikke ind i himlen. Mange af de udfordringer, vi ser på børne- og ungeområdet, hænger sammen med personalenormeringer i vores institutioner og skoler og med personalets muligheder for at støtte om børnenes udvikling. Tilsvarende vil udfordringer på ældreområdet også kræve mere personale. Det vil været et fokus for Enhedslisten i det kommende år. Vi vil også have fokus på en større indsats for grøn omstilling og for at kommunen har mulighed for at være en aktiv spiller i udviklingen i det centrale Lyngby.”

Publiceret 02 October 2018 10:00

SENESTE TV