“Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at forfatteren til den omtalte bog på intet tidspunkt har kontaktet mig for at få mine kommentarer til bogens fremstilling af begivenheder og tolkning på motiver og hensigter. De må derfor stå for forfatterens egen regning,” siger tidligere direktør, Ulla Agerskov. Foto:Mikkel Brøgger Petersen

“Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at forfatteren til den omtalte bog på intet tidspunkt har kontaktet mig for at få mine kommentarer til bogens fremstilling af begivenheder og tolkning på motiver og hensigter. De må derfor stå for forfatterens egen regning,” siger tidligere direktør, Ulla Agerskov. Foto:Mikkel Brøgger Petersen

Dyrehavegård - tidligere direktør:

Jeg gjorde ikke noget forkert

Ulla Agerskov giver sin version af sagen om opsigelsen af jord på Dyrehavegård, som i ’Kampen om Dyrehavegård’ vurderes at være uretmæssig

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Kigger man på persongalleriet i bogen 'Kampen om Dyrehavegård', spiller tidligere direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune, Ulla Agerskov, en central rolle i bogens behandling af den uretmæssige opsigelse af jord på Dyrehavegård, som skulle gives til fire private hesteejere.

I modsætning til i 'Kampen om Dyrehavegård' har Det Grønne Område dog talt med Ulla Agerskov, som i sine svar ikke kommer med indrømmelser om, at hun skulle have gjort noget forkert.

Opsigelsen

Det er blandt andet Ulla Agerskov, der ifølge bogen 28. februar 2014 ringede til forpagter af Dyrehavegård, Carsten Valentin, og oplyste, at han ville modtage en opsigelse af dele af Dyrehavegårds arealer.

“Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at forfatteren til den omtalte bog på intet tidspunkt har kontaktet mig for at få mine kommentarer til bogens fremstilling af begivenheder og tolkning på motiver og hensigter. De må derfor stå for forfatterens egen regning. Det er helt normal kutyme, at berørte borgere, foreninger mv. kontaktes mundtligt umiddelbart efter, at der er truffet en politisk beslutning, der involverer dem – med en efterfølgende skriftlig opfølgning. Dette er for at sikre, at de er de første, der hører om beslutningen, og dermed for at undgå, at de berørte hører om sagen ad omveje. Da jeg som ansvarlig direktør deltog i det pågældende møde i økonomiudvalget er det derfor naturligt, at økonomiudvalget bad mig om at informere Carsten Valentin om udvalgets beslutning umiddelbart efter mødet. Det synes jeg egentlig er en ordentlig måde at behandle borgerne på,” skriver hun til Det Grønne Område.

Møde hos borgmesteren

Hun var med til mødet med borgmester Sofia Osmani (K), viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) og to private hesteejere i januar 2014, hvor det er hesteejernes opfattelse, at de kan “bruge det areal lige syd for gården som ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune til vinterfold,” som det står i en mail til forvaltningen.

“Mødet kom i stand efter henvendelse fra de pågældende hesteejere, som på daværende tidspunkt vist nok også udgjorde dele af bestyrelsen i Dyrehavegårds Rideklub. Og som på grund af opsigelsen af deres opstaldningskontrakter havde fået et akut problem, som de også mente var klubbens problem. Det er meget almindeligt, at borgere og foreninger, der oplever problemer, kontakter kommunen for at få hjælp, og der holdes hver dag sådanne møder med borgere og foreninger. Der er derfor intet usædvanligt i, at de pågældende også anmodede om et møde med kommunen for at høre, om kommunen kunne være behjælpelig med løsning af deres og foreningens problem. På mødet blev der drøftet flere mulige løsninger, men ikke givet tilsagn om én bestemt løsning. Det er korrekt, at der også blev drøftet en løsning, der indebar en udvidelse af Hvidegårdens foldarealer, så Hvidegården kunne rumme flere heste. Der blev i den forbindelse henvist til, at der tidligere var blevet opsagt jord på Dyrehavegård til Fåregræsserforeningen,” skriver hun.

Ændrer beslutning

Det er Ulla Agerskov, der blev opmærksom på, at “nærmere juridisk vurdering har imidlertid afdækket, at kommunen kun kan bruge denne bestemmelse, hvis kommunen selv skal bruge arealet til egne kommunale formål”, som hun skriver i en mail til én af hesteejerne.

“Kommunens mulighed for at opsige det forpagtede areal eller dele heraf er fastlagt og reguleret i den indgåede forpagtningskontrakt. I forbindelse med sagens behandling var det min vurdering, at denne mulighed var begrænset til de tilfælde, hvor kommunen selv skulle bruge det opsagte areal, og at der derfor burde forfølges en løsning med frivillig afståelse. Forvaltningens anbefaling afspejlede denne vurdering. Imidlertid er der tidligere foretaget opsigelser af dele af jorden, blandt andet til fordel for Fåregræsserforeningen, hvorfor sagen ikke var helt entydig,” skriver hun.

Lortesagen

Det er også Ulla Agerskov, der i en mail til daværende vicekommunaldirektør, Birger Kjer Hansen, skriver, at borgmesteren og økonomiudvalget tog sagen op politisk for at gøre brug af opsigelsesretten på trods af forvaltnignens advarsler, og at sagen er “en rigtig l...sag”.

“Det er korrekt, at jeg i en intern mail til en kollega skriver nogenlunde som refereret. Udlægningen af, hvad der ligger i “l….sag” må imidlertid stå for bogens forfatters egen regning, ligesom jeg heller ikke kan genkende hendes udlægning af, at jeg sender ”en abe videre” til politikerne. Hun har aldrig kontaktet mig for en kommentar og tolker derfor frit på ordvalget. Det er ikke usædvanligt, at politikere træffer andre beslutninger end anbefalet af forvaltningen. Det er de i deres gode ret til, med mindre der er tale om klart ulovlige beslutninger. Som nævnt ovenfor er retstilstanden med hensyn til opsigelsesmulighederne i forpagtningskontrakten ikke krystalklar, da der tidligere er foretaget opsigelse til andre formål end snævert kommunale formål. I forhold til omtalen af sagen var det hele sagen om Dyrehavegård, jeg opfattede som en “l….sag”, det vil sige hele forløbet med udbud af forpagtningen og den efterfølgende håndhævelse af kontrakten. Jeg havde således på det tidspunkt netop overtaget ansvaret for sagsbehandlingen efter Birger Kjer Hansen, og mailen var derfor udtryk for et frisprog mellem kolleger og ikke udtryk for en holdning til den konkrete sag om Hvidegården,” skriver hun.

På spørgsmålet om, hvorfor sagen bliver taget op politisk, når Ulla Agerskov vurderer, at man ifølge kommunalfuldmagten ikke havde lovhjemmel til at gøre det, svarer hun:

“Sagen vedrører spørgsmålet om fortolkning af en forpagtningskontrakt, hvorfor spørgsmålet, skal behandles af kommunalbestyrelsen. Det kan forvaltningen ikke selv afgøre.”

Ulla Agerskov insisterede på at svare skriftligt på Det Grønne Områdes spørgsmål, og i hendes svar skriver hun, at “Jeg står ikke til rådighed for yderligere opfølgende interview og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.”

Publiceret 16 May 2018 09:15

SENESTE TV