DEBAT: Nødråb fra Lindegårdsskolen

Forældre i skolebestyrelsen ved Lindegårdsskolen(Navn & adr. red. bekendt)

DEBAT Kære Sofia Osmani,

Bestyrelsen på Lindegårdskolen vil gerne indledningsvist takke for din deltagelse ved debat arrangementet med Pia Kjærsgaard d. 12. februar 2019. Under dette besøg bemærkede du selv afspærringen af vores nye flotte udendørstrappe og tagterrasse, hvilket blot er én af flere udfordringer vi har haft efter det overståede byggeprojekt på skolen. Vi retter af den grund henvendelse til dig som Borgmester, fordi vi på skolens vegne er meget bekymrede for lærere og elevers daglige trivsel i de nye rammer på skolen.

Skolens byggeri var første gang på agendaen for over 10 år siden. Rigtig meget arbejde blev lagt i at få det gennemført af skolens ledelse og skolebestyrelsen. Der var rigtig mange hindringer på vejen og for 4 år siden blev det vedtaget. I budgettet for ombygningen var der en post kaldet ”udearealer”.

Det gik ikke op for bestyrelsen før efter projektet var gået i gang og påbegyndt, at denne post ikke handlede om at etablere udearealer for skolens børn, men kun var til genetablering af arealerne efter ombygningen. Dette resulterede i, at der blev påbegyndt et nyt projekt omhandlende skolens udearealer, som dog ikke kunne påbegyndes før efter ombygning. I dag står vi så med et godkendt projekt, som starter lige om lidt. Skolens børn og medarbejdere har derfor i dag, været uden udearealer i over 3 år.

Vores primære bekymringer falder inden for følgende områder:

1. Svigt af aftaler indgået med entreprenøren angående udearealet

2. Fejl og mangler som entreprenøren ikke har fået udfærdiget efter overstået byggeprojekt

3. Mangelfulde og utidssvarende udearealer/legeplads inkl. revurdering af budget.

Ad 1. Der udestår forsat genetablering af græsareal samt ’jordbakkerne’ el. lign. (‘skyttegrave’), som før udbygningen var meget benyttede områder til aktiv leg og boldspil. Jordbakkerne var et meget populært område med skiftende terræn, svævebane, rutschebane m.m til udfordrende leg. Græsarealet alene udgør ca. 25 % pct. af det rekreative areal og kan for nuværende ikke benyttes det meste af året, da arealet dels ikke er drænet, hvorfor det let bliver mudret og ubrugelig selv efter mindre regnskyl, og jorden er blevet hård og ujævn efter kørsel med lastbiler i forbindelse med byggeriet, hvorfor arealet heller ikke kan benyttes i øvrige perioder. Arealet er afspærret og fremstår med store dybe vandpytter/mudret og kan ikke benyttes i hverken i frikvarterer, i undervisning/bevægelse eller i SFO-tid. Børnene har af den årsag for tiden meget begrænset areal i skolegården med asfalt til boldspil og lign.I bestyrelsen er vi meget bekymrede for at disse udeståender vil blive dækket af udeareal budget, som vi i forvejen mener er utilstrækkelig og som i øvrigt eksklusivt burde gå til etablering af et inspirerende udemiljø med legeredskaber. Genetablering af jordbakker/skyttegrave samt græsarealer hører budgetmæssigt til i byggeprojektet og ikke udearealprojektet og pengene til dette skal derfor ikke tages fra udearealprojektet. Dette har vi fået bekræftet af forvaltningen i email

Ad 2. Den store gitterlåge ud mod Carlshøjvej blev beskadiget under byggeriet og er ikke udbedret. Ydermere er trappen som leder op til udeareal/terrassen bygget i et materiale, der gør den glat i vådt vejr og derfor dårligt kan benyttes omkring 6 måneder årligt (efterår-vinter-forår). Denne del udgør en væsentlig del af det planlagte udeareal/skolegården. Vi er naturligvis glade for, at Lindegårdsskolen er blevet renoveret og udbygget. Dog savner vi indsigt i hvordan ovenstående løses på en måde, så pengene ikke tages fra børnenes nye legeplads.

Ad 3. Med udgangspunkt i nuværende budget for udearealer er der mange uafklarede spørgsmål, der har rejst sig efter ombygning af skolen og de tilhørende arealer, som vi umiddelbart finder bekymrende. I forbindelse med skoleudbygningen blev der etableret et fald i skolegården med henblik på adgang til hovedindgang og nye klasselokaler. Denne niveauforskel, som udgør en betragtelig del af den nuværende skolegård, er meget begrænsende for hvilke aktiviteter, der kan finde sted. Dette øger behovet for brug af det grønne område samt for at trappen og tilstødende tagareal udbedres og kan benyttes hele året.

Aktuelt er skolens udeareal markant mindre og forringet som følge af ombygningen. Den nuværende situation er en asfalt skolegård/legeplads, hvor skolens medarbejdere melder at de hele tiden skal finde nye strukturer for leg, idet der ikke er plads til de mange skoleklasser på det reducerede (asfalt-)areal, der aktuelt kan benyttes i skolegården. Endvidere sætter den skrånende skolegård en stopper for mange aktiviteter. Som nævnt ovenfor er 40 % af arealet ikke brugbart store dele af året (græsareal og trappe/terrasse) og de muligheder, der gerne skal være for at sikre skolens elever motorisk udvikling og trivsel, har af den årsag været ikke eksisterende. Skolens medarbejdere udtrykker, at det giver meget negativ kontakt til elever, da skolens medarbejdere har svært ved at få børnene ud i en uinspirerende skolegård/mudret græsareal/ubenyttet trappe-tagterrasseområde. For nuværende har skolens medarbejdere og elever været nødsaget til at benytte Lyngby Hallen samt grønne områder i nærheden. Ydermere er den lovede løbebane rundt om skolen ikke anvendelig, da tandlægeklinikken ikke ønsker at arealet rundt om klinikken benyttes af skolens børn.

I bestyrelsen har vi meget svært ved at se at de afsatte midler i nuværende budget er tilstrækkelige til at optimere de beskrevne forhold. Vi mener derfor, at der er behov for at genbesøge, hvorvidt det afsatte budget til udeareal er rimeligt i forhold til at etablere rimelige udendørsarealer på Lindegårdsskolen samt gøre skolen grønnere med henblik på at sikre læring og trivsel. Bestyrelsen er bekymret for, at de (“nye”) penge budgetteret til etablering af nyt udeareal vil blive brugt til at udbedre det, som var lovet med de ”gamle” penge, og at der altså ikke er penge til reelt at lave et godt og inspirerende udeareal for skolebørnene.

Det bliver særligt udtalt i lyset af, at skolen har afstået væsentlige udearealer og bygninger, og behovet for optimal udnyttelse af tilbageværende areal er absolut nødvendig for at sikre trivsel for børn og voksne og ikke mindst styrke Lindegårdsskolen og understøtte at skolen fortsat er attraktiv.

I bestyrelsen ønsker vi at bakke op om skolen og det forestående projekt om etablering af udendørsareal, som vi håber vil komme skolen og børnene til gode. Vi har allerede deltaget i det indledende projektarbejde og er glade for valget af thingbrandt landskab. Vi vil gerne stille os til rådighed i forbindelse med et møde med borgmesteren eller forvaltningen og give vores input til gode nødvendige og holdbare løsninger omkring skolens udearealer. Dette håber vi samtidig vil kunne blive et ”løft” for hele nærområdet.

Konkret foreslår vi, at der som minimum findes midler til:

1) Løsning angående boldbane: Kunstgræs eller dræn, så vi kan bruge banen også oktober til april.

2) Løsning angående trappe/terrasse: F.eks. underlag, som sikrer at terassen også kan bruges i vådt vejr.

Trappe og boldbane udgør samlet ca. 40 % af skolens udeareal.

Publiceret 22 May 2019 09:00

SENESTE TV