Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Jens Haugaards alternative facts

Torben Pedersen Bernhard Olsensvej 32 Virum

Jens Haugaard (JH) henviser til min skrivelse til Transportudvalget, og JH går i rette med flere af de udsagn, som findes i pågældende skrivelse. Dette gør JH ved at “citere” fra omtalte skrivelse. Problemet er blot, at JH ikke citerer, men foretager en omfortolkning/omskrivning således, at meningen er ændret/forvansket og ikke længere afspejler det reelle indhold i mine udsagn. Det er således JH's egne udsagn, han i princippet tager stilling til, men hvor han bebrejder mig indholdet. Dette virker både absurd og useriøst. Andre vil om muligt kalde det, at JH blot fremlægger “alternative” facts! Det mindste jeg må kræve, hvis man ønsker at kritisere mine handlinger, er, at jeg som minimum bliver citeret korrekt uden meningsforstyrrende ændringer! Desuagtet vil jeg forsøge i det følgende at kommentere de angreb, som JH kommer med.

Ad “1. At de samfundsøkonomiske forhold ikke er belyst”. JH skriver, at det er “forkert!”.

Kommentar: JH's “citat” er ikke et citat! Jeg har konsekvent og stringent efterlyst “de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser af en letbane på Ring 3” og disse er hidtil belyst på en yderst mangelfuld måde, hvilket ikke er det samme som, at de “ikke er belyst”! Jeg fæstner mig ved, at JH postulerer, at f.eks. alle “tilkøb” er med i anlægsbudgettet! “Tilkøb” er ikke med i anlægsbudgettet! Dette viser blot, at JH ikke forstår, at projektet udbydes efter “tilkøbsprincippet”, hvor alt udover “standard-løsningen”, skal betales separat af de respektive kommuner. Hvorfor fremkommer JH ikke med de faktuelle tal for de samlede anlægsudgifter bestående af “standard-løsningen”, “tilkøb” og trafikantgeneomkostninger, når JH foregiver at kende tallene? Det er disse tre tal, som interesserer os andre! I øvrigt skal jeg gøre opmærksom på, at vicedirektør Annegrethe Foss på TV2 Lorry åbent har indrømmet, citat: “at Letbaneselskabet ikke har lavet “trafikantgeneomkostningsberegninger”, fordi det er kompliceret og besværligt at lave sådanne beregninger!”.

Ad “2. At der ikke foreligger rapporter over alternativer”. JH skriver, at det er “forkert!”.

Kommentar: Jeg har aldrig skrevet den pågældende formulering! Den må stå for JH's egen regning! Her vil jeg bringe et korrekt citat: “alternative løsningsmuligheder hverken er undersøgt eller belyst andet end på skrømt!” Hvis JH omhyggeligt havde gransket de tusinder af sider rapporter (det som vi andre har brugt megen tid på!), ville JH have opdaget, at mange af rapporterne er rene “politiske bestillingsarbejder”, hvor der er sket en “politisk tilskæring af sandheden”. “Den allerede besluttede letbane på Ring 3” er omtalt i flere rapporter for mere end 4 år siden, f.eks. i DTU-Transports rapport! Ikke just noget der skaber tillid til systemet! Er principvedtagelsen af anlægsloven om en letbane på Ring 3 i juni 2016 i virkeligheden bare “et spil for galleriet”? Det vil være naivt at sluge tingene råt, fordi “det står i en rapport”!

Det er et faktum at bl.a. MOVIA-buslinie “5A” gennem de seneste år har transporteret 20-24 millioner passagerer årligt, og det med 13,7 meter lange traditionelle bybusser! Det er manipulation fra fortalernes side, at “man må vælge sporvogne frem for busser af kapacitetsmæssige årsager”! Denne påstand er bl.a. fremført af MOVIA/DOT's bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen d. 30 marts 2016, under en eksperthøring i Folketingets transportudvalgt. “Desværre” glemte Thomas Gyldal Petersen at fortælle transportudvalget, at han samtidigt er borgmester i Herlev og en glødende varm fortaler for en letbane! Hvilken vej vendte “hans kasket” den pågældende dag?

Ad “3. At projektet i modsætning til hævdet vil øge den gennemsnitlige transporttid for alle trafikanter”. Kommentar: Fortsat ikke noget citat! Letbanen vil helt klart øge den gennemsnitlige transporttid for alle trafikanterne. Dette er et faktum og en direkte tilsigtet virkning med letbanen overfor vejtrafikken! Det er utroligt, hvad JH kan fremkomme med af “kontante fakta” om projektet, som kun er i detaljeringsgrad “skitseprojekt”, hvor kun 1-2 generelle tværsnit er målsat, men ellers er det helt “flydende”, hvor skinnerne bliver placeret. Igen vil jeg citere vicedirektør Annegrethe Foss for udtalelsen om, at letbanen på Buddingevej inklusive Klampenborgvej kun giver mulighed for een kørebane i hver retning, hvad i øvrigt i dag også fremgår af projektet!

I øvrigt har flere kommuner opponeret mod, at man fra Letbaneselskabet side ønsker at nedsætte den maksimalt tilladte hastighed for vejtrafikken. Man kan finde oplysningerne herom på Folketinget servere, hvor der er offentlig adgang! Hvis JH gjorde sig den umage at læse i materialet, der er udleveret til alle berørte grundejere i forbindelse med kommende ekspropriationer, vil han kunne finde de selvsamme oplysninger, at der også i den permanente driftssituation må forventes reducerede maksimale kørehastigheder for vejtrafikken.

Herudover kan jeg henvise til MOVIA/DOT's køreplaner, hvor man kan gøre sig bekendt med, at nuværende buslinier gennemkører strækningen hurtigere end letbanen vil komme til, hvor busserne endda har 7 stoppesteder mere end hvad letbanen vil få!

Publiceret: 14. April 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt